Chittaranjana Das / ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Chittaranjana Das / ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್

Chittaranjana Das / ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ತಿಂಗಳೊಂದಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತರುತ್ತಿದ್ದ ವಕೀಲವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತೊರೆದು, ಸರ್ವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದುದು ಆರೇ ವರ್ಷ. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರೆನಿಸಿದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಇವರ ಕಥೆ.