Buddha / ಬುದ್ಧ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Buddha / ಬುದ್ಧ

Buddha / ಬುದ್ಧ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬೋಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬುದ್ಧರಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಹಾ ಪರಿನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಬುದ್ಧನಂಥ ಮಹಾಪುರುಷನನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತ ದೇಶ ಧನ್ಯ. ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಾಯಿತು. ಮಾನವಕುಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಪಾವನವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.