Vishnu Narayana Bhatkhande / ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಭಾತಖಂಡೆ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vishnu Narayana Bhatkhande / ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಭಾತಖಂಡೆ

Vishnu Narayana Bhatkhande / ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಭಾತಖಂಡೆ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಭಾತಖಂಡೆಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ, ಅಮೂಲ್ಯ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು; ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತಗಾರರು ಎಂದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಭಾತಖಂಡೆಯವರು ಒಬ್ಬರು. ಗಾಯನಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಭಾತಖಂಡೆ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯ ಇಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ.