Mahadev Govinda Ranade / ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Mahadev Govinda Ranade / ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ

Mahadev Govinda Ranade / ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಹಾಪುರುಷರು ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ! ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು.