Shivappa Nayaka / ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Shivappa Nayaka / ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ

Shivappa Nayaka / ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನವೀರ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಂತ, ದಕ್ಷ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವನ್ನೆ ಬಯಸಿದವನು-ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಉದಾತ್ತ ಚೇತನ.ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕನು ದೈವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಶೈವನಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಗ್ರಹಾರವನ್ನೂ, ಶೈವರಿಗೆ ಶಿವಪುರಿಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅನೇಕ ಪುರಾತನ ದೇವಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಅವನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಲವಿತ್ತು.