ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಂಡ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕನಸು, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಭವಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ, ದುರಾಗ್ರಹಗಳೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾಳೆಯಗಾರರಿಗೆ, ಸಾಮಂತರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೊಂದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾನುಂಗಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸುತ್ತಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಹಬಂದಿಗೆ ತಂದ. ಮಹಾರಾಣಿ ಬಮ್ಮಲೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲೂ ನೆರವಾದಳು. ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.