ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಧರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಧರ್

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಧರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಡದೇಶ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಡು. ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತನು, ಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು. ನುಡಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದರು. ಮೇಲು-ಕೀಳು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದೇ ಅವರು ದುಡಿದರು. ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಆಗಿರಿಸಿದರು. ಅವರ ದುಡಿಮೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ್ದು, ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಬದುಕು, ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಬಡತನವೇ.ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಧರ್. ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.