Vishnu Digambara Paluskar / ವಿಷ್ಣು ದಿಗಂಬರ ಪಾಲುಸ್ಕರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vishnu Digambara Paluskar / ವಿಷ್ಣು ದಿಗಂಬರ ಪಾಲುಸ್ಕರ್

Vishnu Digambara Paluskar / ವಿಷ್ಣು ದಿಗಂಬರ ಪಾಲುಸ್ಕರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ವಿಷ್ಣು ದಿಗಂಬರ ಪಲುಸ್ಕರರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಜೀವನದ ತಿರುಳಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ತಪಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ದೇಶಸೇವೆಗೆ - ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅದೇ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು.ಧೈರ್ಯದ ಮೇರುಪರ್ವತದಂತಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಉದ್ಧಾರಕರೆಂದು, ಕಲಾತಪಸ್ವಿಯೆಂದು ಗಾನಗಂಧರ್ವರೆಂದು, ಗಾಯನಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ವಿಷ್ಣು ದಿಗಂಬರ ಪಲುಸ್ಕರ್!