Ashutosh Mookerjee / ಆಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ashutosh Mookerjee / ಆಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ

Ashutosh Mookerjee / ಆಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಶೋದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಅಶುತೋಷ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ‘ಸರಸ್ವತಿ’ ಮತ್ತು ‘ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಚಸ್ಪತಿ’ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ದೇಶಬಂಧು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ದಾಸರು ಅಶುತೋಷ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ”ಅವರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ನವಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದೇ ಅಪರೂಪ.’’