ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

“ನನಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ. ತೋಪುಗಳ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡುವಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ.” 
ಹೀಗೆಂದವರು ಈ ಶತಮಾನದ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕತೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರು.