ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ

ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಹಮದ್ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟ ವೀರ ರಮಣಿ. ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶತ್ರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಕೆ ಸದಾ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಒಳಿತಿಗೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಫಲಿಸುತ್ತಿದ್ದುವೋ ಏನೋ! ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡದೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ರಾಣಿಯ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬದಲಾಗಬಹು ದಾಗಿತ್ತು. 
ಅಹಮದ್ ನಗರದ ವೀರ ರಮಣಿ ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಚಾತುರ್ಯ ಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮರಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ.