Kaveri / ಕಾವೇರಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Kaveri / ಕಾವೇರಿ

Kaveri / ಕಾವೇರಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕಾವೇರಿ ತೀರದ ಚರಿತ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯು ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದಿತು. ರೋಮ್, ಮಲಯ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೋಳರು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಡಗುಗಳು ಕಾವೇರಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ಪೂಂಬುಣರ್, ಕಾರೈಕಾಲ್ ಎನ್ನುವ ರೇವುಪಟ್ಟಣಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದವು.
ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಸೀಮಾರೇಖೆ, ನೃಪತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರದೇಶ ಕನ್ನಡನಾಡು ಎಂದು ಗಡಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾವೇರಿ ಗೋದೆಯರು ಮೈದೊಳೆವ ನಲುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಉದಾರತೆಯೇ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತೆ ಮೆರೆವ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನವರತವೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ!