Shakuntala / ಶಕುಂತಲಾ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Shakuntala / ಶಕುಂತಲಾ

Shakuntala / ಶಕುಂತಲಾ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ. ಇದಕ್ಕೆ ‘ಭರತಖಂಡ’, ‘ಭರತ ಭೂಮಿ’ ಎಂದೂ ಹೆಸರುಂಟು. ಹೀಗೆ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ- ‘ಭರತ’. ಇವನು ಪುರುವಂಶದ ಕುಲದೀಪಕ. ದುಷ್ಯಂತ-ಶಕುಂತಲೆಯರ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರ. ಇವನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭರತನ ತಾಯಿಯಾದ ಶಕುಂತಲೆಯ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.