Vishwakarma / ವಿಶ್ವಕರ್ಮ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vishwakarma / ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

Vishwakarma / ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

“ಅಯ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೆ, ನನಗೆ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು. ಅವನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ, ಪಾದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಸರಾಗಬಾರದು. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು.” 
“ಅಯ್ಯಾ ನನಗೆ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೂ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕ ಅಡುಗೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು. ಕೈ ಸುಡದಂತೆ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಕೆಡದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿಕೊಡು.”
ಈ ತರಹದ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನೆನಿಸಿ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಮಹಾಪುರುಷ, ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ.