Sali Ramachandra Rao / ಸಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sali Ramachandra Rao / ಸಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್

Sali Ramachandra Rao / ಸಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುಬ್ರಾಯ ಸಾಲಿ. ರಾಯರ ಹಿರಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕರಾದ ಶಿರಸಂಗಿ ದೇಸಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ‘ಸಾಲಿ ಕಲಿಸುವವರು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೂಪ ‘ಸಾಲಿಯವರು’ ಎಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ‘ಸಾಲಿ’ ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಿತು. ರಾಯರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ.  ‘’ಆವಿನದು ನೊರೆಹಾಲನೊಲ್ಲೆನು’’ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೂ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.