ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯ

ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಹಲವು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೂ ಇಂದೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವೀರರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಅವರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತವೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಬೀಡುಗಳು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಗುಡಿ, ಗರಡಿ ಮನೆಗಳೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುಳಿದಿವೆ. ಅವರು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಹಣವಂತರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದುರಹಂಕಾರಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಪದವಿಯಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದರು. ಎಂದೋ ಆಗಿಹೋದ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರರ ಹೆಸರು ಇಂದೂ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿದೆ.