ಆಂಡಾಳ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಆಂಡಾಳ್

ಆಂಡಾಳ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಆಂಡಾಳ್ ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಆಂಡಾಳ್ ”ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ” ಎಂದಳು.ಆಂಡಾಳ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವಾದ ಆಡಿ ಮಾಸದ (ಕರ್ಕಾಟಕ) ಪುಬ್ಬಾ ನಕ್ಷತ್ರ ‘ತಿರುವಾಡಿಪ್ಪೂರ’ವೆಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ರಚಿಸಿದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪಠಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳಿನ ಉತ್ಸವ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ. ಊರಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಂಗಡಕ್ಕೇ ಆಂಡಾಳ್ ಒಂದು ರತ್ನದಂತೆ ಇದ್ದಾಳೆ.