ಕನ್ನಗಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಕನ್ನಗಿ

ಕನ್ನಗಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕನ್ನಗಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಳಂಗೋ ಅಡಿಗಳ್ ‘ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂ’ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕಾವ್ಯ ನ್ಯಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರಂತೂ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೂ ಅವರಿಂದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ. ಪಾಂಡ್ಯರಾಜ ಆತುರದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮಧುರಾ ನಗರವೇ ಸುಟ್ಟುಹೋಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದುಃಖ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದೇ.