ಜನ್ನ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಜನ್ನ

ಜನ್ನ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಜನ್ನ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಜೈನಧರ್ಮೀಯ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ ಅನಂತನಾಥಜಿನನನ್ನು ಕುರಿತು ‘ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ’ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಧರ್ಮ. ಈ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಥೆಗೆ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ’ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನೂ ಜನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಜನ್ನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ.