ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ

ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕನ್ನಡ ನಾಡು–ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಯರು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಗುರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತೇಯ್ದುಕೊಂಡ ನಿಷ್ಠರು. ವಕೀಲರಾಗಿ, ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಿರಿದಾದುದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೂ ಘನವಾಯಿತು. ಹಣ, ಪದವಿ, ಖ್ಯಾತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ –ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಸೆ ಪಡದೆ ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಲು ತಾನೇ ಉರಿಯುವ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಯಂತಾದರು ಅವರು. ಸರಳತನ, ಅಪಾರ ವಿದ್ವತ್ತು, ವಿನಯ, ಶ್ರಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಶ್ರದ್ಧೆ – ಇವು ಅವರನ್ನು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವು. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ದುಡಿದ ಜ್ಞಾನಸೇವಕರು, ನುಡಿಸೇವಕರು ಅವರು. ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.