ಸಿ. ಕೆ. ನಾಯುಡು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಸಿ. ಕೆ. ನಾಯುಡು

ಸಿ. ಕೆ. ನಾಯುಡು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು, ದೃಢಕಾಯ, ಗಂಭಿರ ನಡೆನುಡಿ, ಕಿರಿಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತನ್ನ ಕಲಾಪ್ರಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಎದುರಾಳಿಯ ಅಳುಕುಗಳನ್ನು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ, ತನ್ನ ಸುಗಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ತಣಿಸಿದ ಧೀಮಂತ – ದಿವಂಗತ ಕರ್ನಲ್ ಸಿ. ಕೆ. ನಾಯುಡು. ಸಿ. ಎಸ್. ನಾಯುಡು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ, ಅಮರನಾಥ್ ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗುರುವಾದರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಂಗವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಂದ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಸೇತುವೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ನೆನಪು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ.