Bharatendu Harishchandra / ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Bharatendu Harishchandra / ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ

Bharatendu Harishchandra / ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯಚಂದ್ರನಂತೆ ಉದಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರ ಧವಳಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತೋರಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಅಗ್ರದೂತನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.