Deepankara / ದೀಪಂಕರ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Deepankara / ದೀಪಂಕರ

Deepankara / ದೀಪಂಕರ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಉತ್ತರ ಮೇರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಬೆಟ್ಟಸಾಲು. ಅಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ, ಬೇರೂರಿ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿದೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಟಿಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ, ಬೇರೂರಿಸಿದ ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ನಳಂದಾ, ವಿಕ್ರಮಶೀಲ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೀಪಂಕರ- ಶ್ರೀಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮುಖನಾದವನು. ಮೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ ಇವನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿಬೆಟ್ ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ;ಇಂದಿಗೂ ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಇವನನ್ನು ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.