Mahendralal Sarkar / ಮಹೇಂದ್ರಲಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Mahendralal Sarkar / ಮಹೇಂದ್ರಲಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ್

Mahendralal Sarkar / ಮಹೇಂದ್ರಲಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

”ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಅದು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.” ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಂದಿರ; ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಆ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರು. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ಆಡಿದುವೇ. ”ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು. ನಾನು ಆ ದೇವರ ಸಾಧನ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೇನು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು.” ಈ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬಾಳಿದವರು ಡಾ. ಮಹೇಂದ್ರಲಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ್. ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ.