Badegulam Ali Khan / ಬಡೇ ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Badegulam Ali Khan / ಬಡೇ ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನ್

Badegulam Ali Khan / ಬಡೇ ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಡೇ ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವವರು ಅಪರೂಪ. ಉಸ್ತಾದ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಬಡೇ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನರಿಗೆ ಈ ಬಡೇ ಶಬ್ದವು ತುಂಬಾ ಒಪ್ಪುವ ಹಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೆ. ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಡೇ ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.