Sharathchandra Bose / ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sharathchandra Bose / ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್

Sharathchandra Bose / ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಸಹೋದರರ ಪಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು, ದೇಶ ಎಂದೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ಈ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು. ಶರತ್ ಚಂದ್ರರು ತಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು ಎರಡೇ; ಭಾರತ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ತಲೆಬಾಗದ, ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕದ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜವಾದ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಕಡೆಯ ಘಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಧೀರರಾಗಿ ಬದುಕಿದರು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದರು.