Sri Chandrashekar Bharathi / ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sri Chandrashekar Bharathi / ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ

Sri Chandrashekar Bharathi / ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

”ಧರ್ಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮತ ದೊಡ್ಡದು, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಎಂದರೆ ಸತ್ಯವಚನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ನಡೆನುಡಿ, ಮತಾಪಿತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ವಂಚನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಿರುವುದು, ಅನ್ಯರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸದಿರುವುದು, ಪರರ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡದಿರುವುದು– ಇಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯೇ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಬೇಕಾದುದು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು; ಆಚರಿಸಬೇಕಾದುದು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು’’ ಇದು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶ.