ಜನಮೇಜಯ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಜನಮೇಜಯ

ಜನಮೇಜಯ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಜನಮೇಜಯನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವ. ಆತನು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದನು.ಜನಮೇಜಯ ಮಹಾರಾಜನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಾದ ಮಹಾಭಾರತವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು. ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಪದವಿ, ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಯಕೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಆತನು ನಂಬಿದ್ದನು.ಜನಮೇಜಯನಾದರೋ ಸದಾ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕ್ಷೇಮವೇ ತನ್ನ ಕ್ಷೇಮವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು.ಹೀಗೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಋಷಿಯಂತೆ ಬಾಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನಮೇಜಯನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ‘ರಾಜರ್ಷಿ’ ಎಂದು ಕರೆದರು.