Beladhadi Brahmanandaru / ಬೆಳಧಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Beladhadi Brahmanandaru / ಬೆಳಧಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು

Beladhadi Brahmanandaru / ಬೆಳಧಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಜೀವನವನ್ನು ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ದೇಹಬಾಧೆ ಅವರ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಅವರನ್ನು ಹುಚ್ಚರೆಂದು ಕರೆದರು. ‘‘ಹೌದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹುಚ್ಚು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು’’ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸಿ ಪಂಥವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು  ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಅದನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ನಿಚ್ಚಳವಾದ ರಾಮಭಕ್ತಿ, ಗುರುಭಕ್ತಿ ಎಂತಹವರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ರಾಮನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂತ ಬೆಳಧಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಹೀಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬುದ್ಧಿಗೊಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ.