ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ

ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ವೀರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿ, ಅಹಿಂಸೆಯ ದೂತ, ಉಗ್ರ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ. ‘ಅಪಜಯ, ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗೆ ಸಲ್ಲವು; ಎಂಬ ನುಡಿಯನ್ನು ಮಹದೇವ ಸತ್ಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು ಹೆಣಗಿದನು. ಅವನ ಬಾಳು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕಿರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಾಯಿತು. ‘ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವ’ ಎಂಬ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆಗೆ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವನ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಕೈಗನ್ನಡಿ.  ಅನೇಕ ಭಾರತದ ವೀರರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಜದೆ, ಅಳುಕದೆ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು.ಮೋಟೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ. ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಮರ ವೀರಕೇಸರಿ ಮಹದೇವ!