ಸುಬೋಧ ಯಂ. ರಾಮರಾವ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಸುಬೋಧ ಯಂ. ರಾಮರಾವ್

ಸುಬೋಧ ಯಂ. ರಾಮರಾವ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಒಂದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಮಹಾರಾಜರು, ಸಂತರು, ಪುರಾಣಪುರುಷರು ಇಂತಹವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಒಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದವರು, ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆಯೊ ಎಂದು ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದರೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಡಲು ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ. ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಇವರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ 140 ಅಮೂಲ್ಯವಾದ, ಅಪರೂಪವಾದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇಂತಹುದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವು ಭಾರತದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ವ್ರತದಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಸುಬೋಧ ರಾಮರಾಯರು. ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.