Bodhisatva / ಬೋಧಿಸತ್ವ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Bodhisatva / ಬೋಧಿಸತ್ವ

Bodhisatva / ಬೋಧಿಸತ್ವ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಂಥ ಬೋಧಿಸತ್ವ (ನಾಟಕದಲ್ಲಿ) ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೋಸಾಂಬಿಯವರು ಗೋತಮನು ರಾಜಕುವರನಾಗಿದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಥೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಗೋತಮನ ಜಗಕಲ್ಯಾಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1945ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಈ ನಾಟಕವು 1949ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.