ಅಲ್ಲಾಹ್‍‍‍ನಿಂದ ನಿರಾಕೃತರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಅಲ್ಲಾಹ್‍‍‍ನಿಂದ ನಿರಾಕೃತರು

ಅಲ್ಲಾಹ್‍‍‍ನಿಂದ ನಿರಾಕೃತರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ತಲಾಕ್‍ನಿಂದಾಗಿ ಕಂಗೆಡುವ, ಹಲಾಲಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಪುರುಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವ, ಮುತಾಹ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೆ ಸಮನಾದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಬೇಕಾದ, ಖುಲಾ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗಲಾರದ – ದೇವರಿಗೂ ಕರುಣೆ ಬಾರದ ನತದೃಷ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿಳೆಯರ, ಮನಸ್ಸು ಕಲಕುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ‘ಅಲ್ಲಾಹ್‍ನಿಂದ ನಿರಾಕೃತರು’ ಕೃತಿ.
ಈ ಕೃತಿಯು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತವಾದ, ಇಂಥ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಹಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿಳೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕುರಾನ್, ಹದೀಸ್‍ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಅಮಾನವೀಯ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕೃತಿ.