ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಚಲರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಚಲರು

ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಚಲರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕನ್ನಡನಾಡು ಸಾಧು, ಸಂತರಿಗೆ ತವರುಮನೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಸಂತರು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಜನಮನವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಷಾಚಲ ಭಗವಾನರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು.ಶೇಷಾಚಲ ಭಗವಾನರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ. ತಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಸುಖಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ – ಶ್ರೀಮಂತರೋ ಬಡವರೋ, ವಿದ್ವಾಂಸರೋ ನಿರಕ್ಷರಕುಕ್ಷಿಗಳೋ, ಯಾವ ಮತದವರೋ – ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುವರು. ಅವರ ಸಂಕಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವರು. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವರು. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.ಶುಭ್ರ ಜೀವನ, ಅಪಾರ ಕರುಣೆ, ಶೇಷಾಚಲ ಭಗವಾನರನ್ನು ಜನ ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.