ಚಿಂತಲಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಚಿಂತಲಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್

ಚಿಂತಲಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲು ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ತಪಸ್ಸಿನಂತಹ ನಿಷ್ಠಾಪೂರ್ಣ ಸಾಧನೆ ಅಗತ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರ ಎನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಚಿಂತಲಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು. ಸಂಗೀತಗಾರ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೂ, ಆ ಕಲಾವಿದನ ನಾದ ರಸಿಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಮಹಾಗುಣ.ಸಂಗೀತವೇ ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ಜೀವನವೇ ಸಂಗೀತ. ಈ ರೀತಿಯ ಏಕಭಕ್ತಿ, ಏಕನಿಷ್ಠೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತ್ತು. ಮಹಾಕಲಾವಿದರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರತ್ನವಾದರು.