Purushottam Das Tandan / ಪುರುಷೋತ್ತಮದಾಸ್ ಟಾಂಡನ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Purushottam Das Tandan / ಪುರುಷೋತ್ತಮದಾಸ್ ಟಾಂಡನ್

Purushottam Das Tandan / ಪುರುಷೋತ್ತಮದಾಸ್ ಟಾಂಡನ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಹಲವು ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮದಾಸ್ ಟಾಂಡನ್ ಒಬ್ಬರು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು. ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸವೆಸಿದವರು. ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಬಾಳಿದವರು, ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡವರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡದೆ ಸೇವೆಮಾಡಿದವರು. ಅಂತಹ ಟಾಂಡನ್ನರನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ‘’ರಾಜರ್ಷಿ’’ ಎಂದು ಕರೆದರು. ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಋಷಿಯ ಹಾಗೆ ಇರುವವರು ರಾಜರ್ಷಿ. ಸಾಧುವಾಗಿ, ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ, ನೀತಿವಂತನಾಗಿ, ಧರ್ಮಪರನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಇರುವ ರಾಜ ರಾಜರ್ಷಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತೆಯ ತಂದೆ ಜನಕ ಹಾಗೆ ರಾಜರ್ಷಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದಾಸರು ಹಾಗೆಯೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಋಷಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಸೇವೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗಿತ್ತು.