Nala-Damayanthi / ನಳ – ದಮಯಂತಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Nala-Damayanthi / ನಳ – ದಮಯಂತಿ

Nala-Damayanthi / ನಳ – ದಮಯಂತಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಳನು ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ದಮಯಂತಿ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆಯಂತೆ ಅವನ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಳು. ನಳನು ಅನೇಕ ಯಜ್ಞ, ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ ರಘು, ಯಯಾತಿ, ನಹುಷ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ. ನಳ – ದಮಯಂತಿಯರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.