ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮಿ

ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

‘ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಧಿಸಿದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾನು ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊಡಗಿನ ಜನರ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದ ಸಂಕೇತ.ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಅಂತೂ ಕೊಡಗಿನ ಕೆಲವು ವೀರರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪ್ರೇಮ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಚ್ಚು ಇಂದಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.