ಬಿ. ಆರ್. ಪಂತುಲು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಬಿ. ಆರ್. ಪಂತುಲು

ಬಿ. ಆರ್. ಪಂತುಲು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಪಂತುಲು ಅವರು ಬಲು ಧೀರರು. ಸುಖಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗದೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಕುಗ್ಗದೆ, ತಾವು ನಂಬಿದ ಕಲೆಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪಂತುಲು ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಹಳವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದುವು. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮ. ಆದರೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ ಬಂದರೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳವರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಎಂದು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿದರು. ತಮಿಳಿನವರೂ ತೆಲುಗಿನವರೂ ಹಿಂದಿಯವರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಕಣಗಾಲ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದವರು ಪಂತುಲುರವರು. ಜಯಲಲಿತಾ, ಕಲ್ಪನಾ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂತುಲು ಅವರಿಂದ. ಪಂತುಲು ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಭೀಷ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ನಾಟಕದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಚಲನಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರು ನಾಟಕದ ಕಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಂತುಲು ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲುವಂಥದು.