Ramashastry Prabhune / ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಭುಣೆ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ramashastry Prabhune / ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಭುಣೆ

Ramashastry Prabhune / ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಭುಣೆ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನ್ಯಾಯದೇವತೆಯ ಪರಮ ಭಕ್ತನೂ, ನಿರ್ಭಯ, ನಿಸ್ಪೃಹ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಭುಣೆ. ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ನಿಷ್ಠುರ, ನಿಸ್ಪೃಹ ನ್ಯಾಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂತೆ, ದಕ್ಷ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರರೂ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಭುಣೆ ಮನೆತನವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಯಿತು.ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.