Alluri Sitaramaraju / ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Alluri Sitaramaraju / ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು

Alluri Sitaramaraju / ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜುಮಹಾ ದೇಶಭಕ್ತ.ರಾಜುವಿನ ಬಲಿದಾನ, ಅವನ ಅಮಾಯಕ ವನವಾಸಿ ಸೋದರ-ಸೋದರಿಯರ ಅಪಾರ ತ್ಯಾಗ, ಪರಾಕ್ರಮಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಆ ಪ್ರಬಲ ಹೊಡೆತಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಆಂಗ್ಲರು ಭಾರತದಿಂದ ತೊಲಗಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಬಂಧವಿಮುಕ್ತೆಯಾದಳು.