Ashoka / ಅಶೋಕ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ashoka / ಅಶೋಕ

Ashoka / ಅಶೋಕ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಅಶೋಕನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸಮರ್ಥ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿ, ಕುಶಲ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಆಜೇಯವೀರನಾಗಿ, ರಾಜಯೋಗಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಬೋಧಕನಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಅರಸರಿಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಅರಸನಾದ ಅಶೋಕ, ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ‘ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ’, ‘ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ’- ಹೀಗೆ ಅಶೋಕ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ‘ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ’ ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ‘ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ’ ಎಂದರೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತಹವನು. ಎಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಎಂದು ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಅರ್ಥ. ಅಶೋಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಅನ್ವರ್ಥವಾದ ಹೆಸರುಗಳು.