ಅಷ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಅಷ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ

ಅಷ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ, ಸಾಹಸ, ದೃಢತೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳ ಏಕೀಕೃತ ರೂಪವಾಗಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ, ಮಾನ್ಯ. ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ, ಸಾಹಸ, ದೃಢತೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳ ಏಕೀಕೃತ ರೂಪವಾಗಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ, ಮಾನ್ಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು, ಎಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಭಾರತದ ಸೇವೆ; ಯಾರೇ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೇ ಸೇರಿರಲಿ, ನಾಡಿನ ಸೇವೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಶ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಹೋದ. ಆ ಸಂದೇಶ, ಆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಮಾಸಬಾರದು.