Bharata / ಭರತ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Bharata / ಭರತ

Bharata / ಭರತ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭರತನು ದಶರಥನ ಸತ್ಪುತ್ರ; ರಾಮನ ಸೋದರ; ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಥ ಅಪೂರ್ವ ಸೋದರರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನಾಗಿ ಬಂದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಒಲಿದು ಬಂದಿರುವಾಗ ಬೇಡವೆನ್ನುವುದೇ? ಹೌದು. ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಭರತ. ರಾಮನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದನು. ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೂ ತಾನೂ ನಾರುಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ಭರತನೂ ತಪಸ್ಸನ್ನೆ ಆಚರಿಸಿದ. ಬಂದ ರಾಜ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ. ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗಾಗಿ ಮೋಹ ಪಡಬಾರದು, ಪದವಿ ಬಂದರೂ ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಾಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದ.