ಭೀಮಸೇನ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಭೀಮಸೇನ

ಭೀಮಸೇನ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಭೀಮಸೇನ ಅಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದವನು. ಅಸಮಾನ ವೀರನಾದರೂ ಕರುಣೆ, ಧರ್ಮ ಅರಿಯದವನಲ್ಲ. ಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಅರಗಿನರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರನ್ನು ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ, ಭರತವಂಶ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದಯಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಅಪಮಾನ, ಕೋಪಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡ. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದನಂತರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ದುಃಖದಿಂದ ಮಂಕಾಗಿ, ''ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಆಳಿಕೊಂಡಿರಿ'' ಎಂದ. ಆಗ ಭೀಮ ಹೇಳಿದ: ''ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜಿಂಕೆಗಳೂ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಹಂದಿಗಳೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲವೆ! ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ, ಬೇಕಿಲ್ಲದಿರಲಿ ಮಾಡಿದರೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ.'' ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು!