Chatrasal / ಛತ್ರಸಾಲ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Chatrasal / ಛತ್ರಸಾಲ

Chatrasal / ಛತ್ರಸಾಲ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಛತ್ರಸಾಲ್ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಮೊಗಲರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿಂದುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಆತ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ. ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದಂತೆ ಪೂಜಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ, ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ. ಹಿಂದೂಗಳು ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂಪತರಾಯನೂ ಛತ್ರಸಾಲನೂ ಹೋರಾಟದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಛತ್ರಸಾಲ ಸಿಂಹದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಿಂಹ. ಐಕಮತ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ವಿವೇಕಿನಾಯಕ. ಶತ್ರುವಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ಕಲಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾಪುರುಷ.