ದತ್ತಾತ್ರೇಯ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ದತ್ತ' ಮತ್ತು 'ಆತ್ರೇಯ' ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೇರಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದತ್ತನು ಅತ್ರಿಯ ಮಗ ಆತ್ರೇಯ. ದತ್ತ ಎಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅತ್ರಿ-ಅನಸೂಯೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ದತ್ತ'ನಾದನು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಭಕ್ತರು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮದಿಂದ, ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಬಾಳುವವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಮತೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಾರುತ್ತವೆ.