Dhruva / ಧ್ರುವ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Dhruva / ಧ್ರುವ

Dhruva / ಧ್ರುವ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಧ್ರುವನು ಮನುವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು.ಧ್ರುವನು ದಾನಧರ್ಮ, ದೇವರ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಖವೇ ತನ್ನ ಸುಖ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಭಗವಂತನ ಮಂಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದನು. ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಇಂದೂ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತ ಧ್ರುವನನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ.ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.