ದಿಲೀಪ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ದಿಲೀಪ

ದಿಲೀಪ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ದಿಲೀಪನು ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಇತರರನ್ನು ಆಳುವವರು, ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದವರು ಇತರರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದನು. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಲೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಯುವಕ ಮಗನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನಡೆದನು. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ನಂದಿನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡವನು ಎನಿಸಿಕೊಂಡ; ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತನ್ನ ವಿನಯ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾದ. ತನ್ನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ; ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ದೊಡ್ಡತನ? ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ದಿಲೀಪನು ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದನು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯುಳ್ಳ ಮಹಾಪುರುಷನೆನ್ನಿಸಿದನು.