D.V.Gundappa / ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
D.V.Gundappa / ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ

D.V.Gundappa / ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು "ಆಧುನಿಕ ಸರ್ವಜ್ಞ" ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು. ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಡಿ. ವಿ. ಜಿ.ಯವರು ‘ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ'ವನ್ನು ಬರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ಹಾಗೆ ಕರೆದಿರಬಹುದುದಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ರಾಜಕಾರಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೇದಾಂತ - ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಳವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.